كلاس دوم
 

يكشنبه  14/ 1 /  90

تدريس

1)دوره تكاليف بخوانيم .

2)حل كردن كتاب بنويسيم .

 

3)عدد نويسي در دفتر رياضا از 500 تا 600

تكاليف

1)بنويسيم 114 و 115  

2)عدد نويسي از 600 تا 700 در دفتر رياضي

3)فارسي و علوم خوانده شود .

دوشنبه  15/ 1 /  90

تدريس

1)رياضي تدريس تفريق بدون انتقال

2)پرسش از بخوانيم به صورت آزمون

3) حل كردن تمرين بنويسيم .

تكاليف

1) بنويسيم 116 و 117 

2) عدد نويسي از 800 تا 700 در دفتر رياضي

3) فارسي و علوم و هديه هاي آسمان خوانده شود .

سه شنبه  16/ 1 /  90

تدريس

1)     علوم تدريس و آزمايش درس صدا

2)     درس 15 هديه هاي آسماني تدريس شد .

تكاليف

1) بنويسيم 119 و 118 

2)تمرين ديكته در دفتر مشق

3)عددنويسي از 999 تا 800

4)فارسي را خوب بخوان

چهارشنبه 17/ 1 /  90

تدريس

1) رياضي درس مسئله هاي دوره اي و كنترل تمرين 121

2)ديكته با فرآيند رياضي و جمله سازي گرفته شد .

3)فارسي درس خاطره تدريس شد .

تكاليف

1)يك بار از درس خاطره نوشته شود  .

2)رياضي انديشمند 135 و 137

3)علوم انديشمند 49

4) فارسي را خوب بخوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

شنبه  20/ 1 /  90

تدريس

1)رياضي صفحه 127 و 139 تدريس شد .

2) قرآن  درس 16 تدريس شد .

تكاليف

1) قرآن  درس 16 و پيام قرآني خوانده شود .

2) ادامه درس خاطره تا آخر انجام شود .

3)در دفتر رياضي صفحه 117 حل شود .

4)فرآيند علوم درس نور و صدا خوب خوانده شود .

يكشنبه 21/1/90 و دوشنبه  22/ 1 /90 و  سه شنبه  23/ 1 /  90 و چهار شنبه 24/1/90

رياضي

1)تدريس صفحات 130 131 138 139 140 141

2)حل و تمرين صفحات 117 127 128 129 توسط بچه ها روي تخته كلاس

فارسي

1)تدريس واژه آموزي و نكته و ببين و بگوي درس خاطره  

2) حل كتاب بنويسيم از صفحه 127 تا 133 در كلاس و خانه

3) پرسش از روان خواني 12 برادر و درس خاطره به صورت آزمون

علوم

1)حل پلي كپي نور و صدا و انجام آزمايش فلوت ، طبل ، ني و ..... توسط بچه ها

2)تدري درس هوا

هديه هاي آسمان

1)آزمون هديه از درس عمو عباس و حل كتاب كار هديه هاي آسمان

2)تدريس درس 17 و 18

ديكته

1)از درس هاي پرچم و نوروز ديكته گفته شد .

شنبه  27/ 1 /  90

مدرسه

1)آزمون رياضي گرفته شد .

2)رياضي صفحه 131 تدريس شد .

3)پرسش هديه هاي آسمان و كتاب كار انجام شد .

4)بخوانيم و بنويسيم درس پروانه ها انجام شد .

تكاليف

1)  يكبار از پروانه ها همراه ديكته نوشته شود .

2)  انديشمند رياضي صفحه 130 و 141 انجام شود .

يكشنبه  28/ 1 /  90

مدرسه

1) در دفتر رياضي از پول نكته و تمرين كار شد .

2)علوم درس هوا كامل تديس شد .

3)بخوانيم شعر رنگين كمان تدريس شد و بنويسيم كار شد .

4)نقاشي آموزش داده شد .

تكاليف

1)  يكبار از پروانه ها نوشته شود .

2) انديشمند رياضي صفحه 131 و 145 انجام شود .

3)يكبار ديكته از درس پروانه ا نوشته شود .

دوشنبه  29/ 1 /  90

مدرسه

1)ديكته خاطره گفته شد .

2) رياضي نكته پول گفته شد .

3)رياضي درس تفريق با انتقال تدريس شد .

4)بنويسيم كار شد .

تكاليف

1)آزمون رياضي دوره اي داريم .

2)بنويسيم صفحه 136 و 137 را كنيد .


 

 

 

 

  

سه شنبه  30/ 1 /  90

مدرسه

1) آزمون رياضي دوره اي گرفته شد .

2) در دفتر رياضي نكته ساعت گفته شد .

3)قرآن درس16تمام شد،تمرين هم كار شدو وضو گرفتن رادر حياط كار كرديم.

تكاليف

1)بنويسيم صفحه 133 حل و كنترل شود  .

2)انديشمند رياضي صفحه تفريق با انتقال حل شود .

3)علوم و فرسي و هديه هاي آسمان خوانده شود چون فرآيند داريم .

4)تمرين 82 را كار كنيد و يك نقاشي در مورد وضو گرفتن خوتان بكشيد .

چهارشنبه  31/ 1 /  90

مدرسه

1)پلي كپي هوا از درس علوم انجام شد و پرسيده شد .

2) در دفتر رياضي چند نكته درباره پول وساعت گفته شد .

3)روان خواني درس حسني و ني سحر آميز خوانده شد .

4)بنويسيم صفحه 134 و 140 گروهي كار شد .

5)هديه هاي آسمان طبق طرح كرامت واحد كار شجاعت تدريس شد .

تكاليف

1)آزمون رياضي دوره اي 2 حل كنيد .

2)آدينه را حل كنيد و بياوريد .

شنبه  3/ 2 /  90

مدرسه

1)آزمون رياضي دوره اي2 برگزار شد و تمرين رياضي صفحه 132 توسط بچه ها

2) درس بخوانيم و فعاليت هايش پرسش شد .  شد .

3) بنويسيم صفحه 135 حل شد .

تكاليف

1)مسئله هاي رياضي را از صفحات 135 و 136 و 137 در دفتر رياضي بنويسيد.

يكشنبه  4/ 2 /  90

مدرسه

1)كاربرد جمع و تفريق از درس رياضي تدريس شد .

2)علوم قسمتي از هوا تغيير مي كند تدريس شد .

3)بخوانيم پرسش به عمل آمد .

4)دردفتر جمله نام شعر و نام شاعر نوشته شد .

تكاليف

1)بنويسيم صفحه 139 و مسئله هاي صفحه137و135در دفتر رياضي حل شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دوشنبه  5/ 2 /  90

مدرسه

1) آزمون رياضي دوره اي 3 گرفته شد .

2) در دفتر رياضي نكاتي درباره متر و سانتي متر گفته شد .

3)ديكته هم تمرين شد .

تكاليف

1)آزمون علوم برگزار مي شود  .

2)بنويسيم صفحه 138 حل شود .

3)انديشمند رياضي كاربرد جمع و تفريق حل شود .

4)غلط هاي آدينه در دفتر مشق انجام شود .

سه شنبه  6/ 2 /  90

مدرسه

1)قرآن درس آخر داده شد .

تكاليف

1)قرآن درس مسد پرسيده مي شود .

 

 

 
   

بسمه تعالي

دوره ي دروس پايه دوم

 

رياضي

سه شنبه

30/1/90

ساعت محور تفريق و جمع ادامه ي اعداد

رياضي

شنبه

3/2/90

پول جمع دو عدد ( سطري ستوني انتقالي ) مقايسه ي اعداد ›=‹

رياضي

دوشنبه

5/2/90

خواندن اعداد ارزش مكاني اعداد زوج و فرد سئوالات مربوط به نقطه و خط

رياضي

چهارشنبه

7/2/90

متر و سانتي متر مسئله هاي متر و سانتي متر و بازي هاي آن

رياضي

شنبه

10/2/90

تفريق با انتقال جمع هاي اساسي شكل هاي هندسي و سئوالات مربوط به ضلع و قطر

رياضي

دوشنبه

12/2/90

انواع مسئله ها جمع و تفريق متناظر جمع سه عدد ( سطري )

ديكته

چهارشنبه

14/2/90

از اول كتاب بخوانيم تا آخر درس هنرمند

جمله سازي

يكشنبه

18/2/90

مثل آزمون هاي گذشته از كتاب بخوانيم و بنويسيم سئوال داده خواهد شد

 

·       اولياء محترم همان طور كه قبلاً به اطلاع رسانديم هدف از اين امتحان دوره كردن دروس و آمادگي براي آزمون دوم و همچنين نيم ترم دوم نيز مي باشد. اگر در هر آزموني فرزندتان سئوالي را غلط پاسخ داد مفهوم آن اين است كه آن مفهوم را خوب ياد نگرفته است . شما مي توانيد پس از اعلام نتيجه ي هر آزمون مجدداً در دفتر مشق اشكالات فرزندتان را برطرف نماييد . ضمناً مفاهيم امتحانات بالاي هر صفحه از كتاب رياضي نوشته شده است . اميدواريم با برنامه ريزي صحيح به پيشرفت فرزندتان كمك كنيد .